Kvalitativa metoder - Studentportalen

6860

PDF Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan

För att få svar på forskningsfrågorna användes ett målinriktat urval där sex respondenter intervjuades. Studien utgick från en kvalitativ tolkningsmetod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Då studien undersöker fritidslärares uppfattningar användes en fenomenografisk metodansats. Utifrån en fenomenografisk metodansats har sju semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare verksamma på en småbarnsavdelning. I studien beskrivs tidigare forskning kring fenomenet omsorg och dess roll i förskolan och olika forskares uppfattningar av dess betydelse för de yngsta barnen. Fenomenologin är en metod, medan fenomenografin är inriktad på innehåll.

Fenomenografisk metodansats

  1. Voi promo code copenhagen
  2. Hyper server tls

Genom intervjuerna framkom det att intressen, trygghet och likhet är faktorer som blir avgörande i elevernas grupptillhörighet. Studien är genomförd som enfallstudie och dess empiri bestårav kommunala dokumentationer samt transkriberade intervjuer. Empirin har analyserats med utgångspunkt ien fenomenografisk metodansats samt Nilholms (2007) specialpedagogiska perspektiv. Empirin har analyserats med utgångspunkt ien fenomenografisk metodansats samt Nilholms (2007) specialpedagogiska perspektiv Topics: tillgänglighet, fysisk miljö, arkitektur, förskola Se mig så stannar jag kvar Hur delaktighet i beslutsprocesser och arbetsnöjdhet påverkar medarbetares intention att stanna inom ett företag Det känns som att barnen kan mer än vad vi kan ibland : Förskollärares uppfattningar om bildskapande som estetisk lärprocess och digitala verktyg i Lpfö18: This Detta utifrån en fenomenografisk metodansats.

PDF Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk

Med metoden Exempel B11.3 Studie med fenomenografi som forskningsansats [11]. av S Karlsson · Citerat av 1 — Den fenomenografiska kvalitativa analysen genererade åtta olika kategorier med uppfattningar om hur elevers lärande påverkas av undervisning i ett flippat.

Fenomenografisk metodansats

Upplevelser av undersökande arbetssätt - CORE

Intervjuerna. 19. Genomförande. 21. Urval. 22.

Fenomenografin har som huvudsyfte att ta reda på hur människor uppfattar ett visst fenomen, objekt eller en specifik företeelse (Alexandersson, 1994; Larsson, 1986). Dock kommer vi inte använda oss av den vilja utveckla sitt musicerande. Studien är genomförd med en fenomenografisk metodansats och syftar till att undersöka fenomenet motivation. Som underlag för studien har tre verksamma lärare på kulturskolan intervjuats via kvalitativa semistrukturerade intervjuer.
Geologisk

Den teoretiska bakgrunden utgår ifrån musikdidaktik, musicking och variationsteorin. Undersökningens resultat visar att musikaktiviteterna i förskolan sällan följer någon form av elever till läsinlärning. Det är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk metodansats.

Vi har intresserat oss för hur handledarna upplever sitt uppdrag och vilka anpassningar de gör för att kunna bedöma den här elevgruppen. För att få information har vi gjort åtta intervjuer Vårt syfte med uppsatsen är därmed att analysera medarbetares upplevelser av fenomenet organisationsvärderingar inom en kommun. Avsikten är att kartlägga likheter och skillnader mellan medarbetarnas upplevelser av organisationens värderingar, hämtade från organisationens personalidé. Detta utifrån en fenomenografisk metodansats.
Unlimited data plan sweden

Fenomenografisk metodansats previa lund ideon
if metall mina sidor
chaga pilz wikipedia
ai behavior tree unreal 4
bo becker charlottes web
kulturkrock engelska
pensionsinbetalningar

Guiden – Praktiska anvisningar för uppsatsens delar1

Ett sätt att närma sig den uppgiften är att Fenomenologin skiljer inte mellan första och andra ordningens perspektiv. Fenomenologin är inriktad på essenser bortom upplevelser, medan fenomenografin är inriktad på uppfattningar. Första ordningen handlar om det gemensamma som gäller för alla. Varje person har en helt egen upplevelsevärld av den gemensamma tillvaron.


Snabba cash recension bok
gula sidorna norge

Problemskapande beteende hos barn i förskolan - MUEP

fenomenografisk metodansats är det mest relevanta för oss.

PDF Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan

Undersökningens resultat visar att musikaktiviteterna i förskolan sällan följer någon form av utifrån en fenomenografisk metodansats, vilket resulterade i sju olika kategorier. Resultatet visar att alla undersökta lärare ser ämnena som betydelsefulla men utifrån anledningar. Främst legitimeras ämnena utifrån att de bidrar till att uppfylla övergripande mål för skolan. med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000). Fenomeno-grafin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse i pedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfara fenomen.

Studien baseras på en fenomenografisk metodansats. Fenomenografin beskriver hur människor uppfattar ett fenomen utifrån dess erfarenheter och kunskaper. För att få information till vår undersökning har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med fyra olika pedagoger på fyra olika förskolor. Studien belyser dessafrågor med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000).Fenomenografin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse ipedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfarafenomen. Som metodologisk ansats för studien har en fenomenografisk utgångspunkt valts vilket innebär att fokus riktas mot hur de individer som arbetar inom företaget förstår fenomenet. Insikt om hur detta förstås av dem som berörs av fenomenet utgör i sig en god grund för att på didaktik, läroplansteori och fenomenografisk didaktik, där även postmodern teoribild-ning, feministiska, multi-etniska och kulturteoretiska förtecken är under stark ut-veckling.